CO2 Footprint

Biobased plastics kunnen helpen de CO2 footprint te verminderen

Bioplastics zijn het startpunt voor een echte circulaire en biobased economie en hebben een CO2 footprint die 50 tot 100% minder kan zijn dan conventionele plastics.

Het broeikaseffect ontstaat door het gebruik van fossiele brandstoffen in industriële processen. Wetenschappers zien een duidelijk verband tussen de CO2-toename in de atmosfeer en klimaatverandering. Bescherming van het klimaat vormt tegenwoordig dan ook een belangrijk onderdeel van het milieubeleid van overheden en organisaties.

Het toegenomen gebruik van materialen uit hernieuwbare bronnen is een belangrijke stap op weg naar een oplossing. Levenscyclusanalyses laten zien dat biobased plastics een aanzienlijke besparing van CO2 kunnen hebben in vergelijking met conventionele plastics (afhankelijk van het materiaal, het product en de toepassing).

De Europese Commissie heeft vastgesteld dat bioplastics van groot belang zijn om de gevaren van klimaatverandering te beperken, o.a. vanwege de lagere CO2 footprint. Een groter aandeel van biobased producten kan, in tegenstelling tot conventionele kunststofproducten, dan ook aanzienlijk bijdragen tot terugdringing van broeikasgasemissies.

De waarde van biobased plastics in het klimaatsdebat

Het vervangen van producten die gemaakt zijn van fossiele grondstoffen (zoals aardolie, gas en kolen) door producten die gemaakt zijn van hernieuwbare grondstoffen levert producten op met een neutrale materiaal – koolstof balans. Dit zal toegelicht worden aan de hand van onderstaand figuur die het verschil illustreert tussen fossiele en hernieuwbare grondstoffen.

 

* Co2 footprint #2 pdf

In de atmosfeer is koolstof aanwezig als koolstofdioxide. De concentratie is momenteel zo’n 400 ppm en neemt nog elk jaar toe. De toenemende concentraties van koolstofdioxide en andere broeikasgassen (zoals methaan en distikstofoxide) houden meer warmte van het zonlicht vast en verhogen daardoor de gemiddelde temperatuur van de atmosfeer, inclusief het land en de oceanen wat leidt tot veranderingen in het klimaat. Dit proces zal leiden tot veranderingen van het leven op aarde zoals we het nu kennen. Koolstofdioxide wordt elk jaar door de planten vastgelegd in de vorm van biomassa tijdens het fotosynthese proces. Dit proces vindt al honderden miljoenen jaren plaats en heeft uiteindelijk geleid tot de grote reserves van olie, gas en kolen waarvan onze maatschappij zo afhankelijk is geworden. Sinds de industriële revolutie zijn we deze grondstoffen in een steeds toenemende mate gaan gebruiken voor de productie van materialen (waaronder plastics), chemicaliën en brandstoffen. Dit heeft als gevolg dat een groot deel van de koolstof die opgeslagen is gedurende de vele miljoenen jaren nu binnen een zeer korte periode van 100-150 jaar in de atmosfeer wordt gebracht. Dit netto transport van grote hoeveelheden koolstof uit de aarde naar de atmosfeer leidt tot het bovengenoemde toenemende koolstofdioxide niveau. Het gebruik van fossiele grondstoffen is dus vanuit materiaal koolstof oogpunt een simpel lineair proces.

Een alternatieve en meer duurzame route vanuit een materiaal koolstof oogpunt wordt aangeboden door de biobased industrie. De koolstofdioxide die wordt vastgelegd in biomassa tijdens het groeiseizoen kan ook gebruikt worden voor de productie van materialen, chemicaliën en brandstoffen. Afhankelijk van de toepassing zal het overgrote deel weer binnen een periode van 1-10 jaar terugvloeien naar de atmosfeer. Echter, deze koolstofdioxide zal weer opnieuw worden vastgelegd door de planten waardoor de materiaal koolstof keten gesloten wordt. Uit dit oogpunt is de biobased economie een echte circulaire economie. Dit is het grote voordeel van biobased materialen en dus ook van biobased plastics.

Bron en referentie: European Bioplastics